صفحه اصلي > شرح خبر 


Share
کدخبر: ٣٤
تاريخ انتشار: ١٩:٣٣ - 1394/03/09
ب‍ررس‍ی‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ن‍ق‍ش‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ص‍ح‍ی‍ح‌

پدیدآور: ن‍س‍ری‍ن‌ س‍ع‍ادت‍ی
مقطع: دکتری
محل ارائه: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د، دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
‏‫‬ سال ارائه: ۱۳۸۱‬
‬‬در اين ت‍ح‍ق‍ی‍ق، كه روی‌ چهارصد ن‍ف‍ر از وال‍دی‍ن‌ اطف‍ال‌ در م‍ق‍طع‌ پ‍ی‍ش‌‌دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ و م‍ه‍دک‍ودک‌ در س‍ال‌ ۱۳۸۰ ـ ۸۱ شد، زم‍ی‍ن‍ه‌ آگ‍اه‍ی‌ از ن‍ح‍وه‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍ودک‌ بررسي شد. در اين تحقيق م‍ادران‌ ب‍ه‌ دو گ‍روه‌ ک‍ل‍ی‌ تقسيم ‌شدند: م‍ادران‍ی ک‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ م‍ش‍غ‍ل‍ه‌ زی‍اد ک‍ودک‌ را ب‍ه‌ م‍ه‍د ک‍ودک‌ س‍پ‍رده‌ ب‍ودن‍د و م‍ادران‍ی ک‍ه‌ ب‍ا آگ‍اه‍ی‌ از ن‍ی‍از ک‍ودک‌ ب‍ه‌ آم‍وزش‌ ای‍ن‌ ک‍ار را ان‍ج‍ام‌ داده‌ ب‍ودن‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ آم‍اری‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍ده‌ از ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ف‍ق‍ط ۸/۳۸ درصد از والدين آگ‍اه‍ی‌ ک‍اف‍ی‌ درب‍اره‌ ن‍ح‍وه‌ درس‍ت‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ كودك را داشتند؛ در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ ۵۹ درصد آگ‍اه‍ی‌ م‍ت‍وس‍ط و ۳/۲ ‌آگ‍اه‍ی‌ پ‍ای‍ی‍ن‍ی‌ داشتند. ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ آم‍اری‌ پ‍رس‍ش‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا و اح‍ت‍س‍اب‌‎ Pvalue‬ م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍د ک‍ه‌ م‍ادران‍ی ک‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ م‍ش‍غ‍ل‍ه‌ ک‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ خ‍ود را ب‍ه‌ م‍ه‍د ک‍ودک‌ س‍پ‍رده‌ان‍د ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ای‍ر م‍ادران‌ از ت‍ن‍ق‍لات‌ و م‍واد ک‍ن‍س‍روي ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ ب‍رای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍ودک‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د؛ ول‍ی‌ در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ آگ‍اه‍ی‌ آن‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ای‍ر م‍ادران‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ ک‍ودک‌ ک‍م‍ت‍ر ن‍ی‍ست.

برچسب ها:
پایان نامه, نسرین سعادتی, ب‍ررس‍ی‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ن‍ق‍ش‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ص‍ح‍ی‍ح‌, تغذیه صحیح,
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
پربيننده ترين ها